วิธีการลงทะเบียนประมูล
 1. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ www.a-auction.co ก่อนการประมูลไม่ต่ำกว่า 1 วันทำการ
 2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลต้องชำระเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน 1,000,000 บาท ต่อการประมูลทรัพย์สิน 1 รายการ โดยสั่งจ่ายชื่อ บริษัท เอ-อ๊อคชั่น จำกัด และนำส่งบริษัทฯ ก่อนการประมูลไม่ต่ำกว่า 1 วันทำการ
 3. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลต้องนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯ กำหนดนำส่งที่บริษัท เอ-อ๊อคชั่น จำกัด ก่อนการประมูลไม่ต่ำกว่า 1 วันทำการ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนประมูล
 1. กรณีบุคคลธรรมดา
 2. • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

  หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 3. กรณีนิติบุคคล
 4. • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม

  • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

  หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัทฯ