เงื่อนไขการและรายละเอียดการประมูล
 1. บริษัท เอ อ๊อคชั่น จำกัด เป็นเพียงสื่อกลางในการขายเท่านั้น ทรัพย์สินถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย ที่มาจากเจ้าของทรัพย์, นายหน้า, สถาบัน, โบรกเกอร์ชั้นนำที่ให้ความยินยอมในการประกาศ มิใช่ทรัพย์ที่มาจากการขายทอดตลาด
 2. ผู้ประมูลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะประมูลตามสถานที่ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบ ถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามความประสงค์ของผู้ประมูลแล้ว ผู้ประมูลควรตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ให้ละเอียดก่อนการลงทะเบียนประมูล ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ประมูลพึงพอใจในทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพ ไม่ว่าจะมีการเข้าชม และ/หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนเข้าประมูลหรือไม่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อสภาพความสมบูรณ์ และความเสียหายของทรัพย์สินในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดและแหล่งที่มาของทรัพย์สินก่อนทำการประมูล
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แสดงหลักฐานเอกสารสิทธิ์หลังจากผู้ประมูลทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 4. ผู้ประมูลต้องศึกษาเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา และขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 116 9081 , 02 116 9082
 5. ผู้ลงทะเบียนประมูลจะต้องมีอายุไม่ต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการทันที ในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารและบิดเบือนข้อมูลอันมีผลต่อกฎหมาย
 6. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลรับรองว่าจะไม่แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อใช้สิทธิ์ในการประมูล
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิกหนึ่งท่าน ต่อหนึ่งบัญชี (Account) โดยไม่สามารถโอนถ่ายหรือโยกย้ายสถานะสมาชิกแก่บุคคลอื่นได้
 8. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทฯ กำหนดภายในเวลา 1 วันทำการ
 9. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลต้องชำระเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน 1,000,000 บาท ต่อการประมูลทรัพย์สิน 1 รายการ โดยสั่งจ่ายชื่อ บริษัท เอ-อ๊อคชั่น จำกัด และนำส่งบริษัทฯ ก่อนการประมูลไม่ต่ำกว่า 1 วันทำการ เพื่อเป็นเงินประกันในการเข้าร่วมประมูล ถึงจะสามารถเข้าสู้ราคาในระบบการประมูลออนไลน์ได้ กรณีผู้ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ประมูลสามารถขอรับแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นเงินประกันไว้คืนได้ภายใน 3 วันทำการ
 10. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลต้องนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯ กำหนด นำส่งก่อนการประมูลไม่ต่ำกว่า 1 วันทำการ
 11. ผู้ลงทะเบียนประมูลรับรองว่าเอกสารและข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
 12. การประมูลจะเริ่มจากราคากลางที่ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ กรณีที่มีผู้เสนอราคามากกว่า 1 ราย การเพิ่มราคาในแต่ละครั้งจะมีมูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท
 13. ผู้ประมูลสามารถตรวจสอบผลการประมูลได้จากทางเว็บไซต์ บริษัทฯ จะสรุปผลการประมูลภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ประมูล
 14. ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลและมีสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินนั้น ๆ และจะต้องดำเนินการทำ “สัญญาจะซื้อจะขาย” พร้อมชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30% ของราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันประมูล และชำระส่วนที่เหลืออีก 70% ภายใน 30 วัน นับจากวันประมูล
 15. ผู้ประมูลได้ จะต้องชำระค่าบำเหน็จให้กับบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของราคา “ทรัพย์สิน” ที่ประมูลได้ในวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 16. การโอนกรรมสิทธ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผู้ประมูลได้ชำระเงินครบทั้งจำนวนตามราคาปิดประมูล โดยค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทรัพย์สินนั้น ๆ ซึ่งตรวจสอบได้จากรายละเอียดทรัพย์สิน หากผู้ประมูลไม่วางเงินตามเงื่อนไขทั้งหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินประกันและนำทรัพย์สินตามรายการกลับคืนจากผู้ประมูล
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การเข้าประมูล A-auction เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 18. • ผู้ประมูลแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนประมูล ไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการประมูล

  • ผู้ประมูลไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือเงื่อนไขการประมูล A-auction

  • ผู้ประมูลไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

  • ผู้ประมูลมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่มีผลต่อการชำระเงิน

  • ผู้ประมูลถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือถูกหน่วยงานราชการที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์

  • ผู้ประมูลเสียชีวิตหรือสาบสูญ

  • ผู้ประมูลตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

  • ผู้ประมูลขาดการติดต่อหรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ประมูลได้